Договір публічної оферти (приєднання)

про надання інформаційно-маркетингових послуг


Фізична особа-підприємець Качановецька Юлія Ігорівна, що діє на підставі запису в ЄДР від 04.08.2021 №191521202794 (надалі іменується «Виконавець»), керуючись ст.633, 634, 641, 642 та ст.644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі – «Публічна оферта»), щодо укладення договору про надання інформаційно-маркетингових послуг.

Клієнт Виконавця (надалі іменується – «Замовник»), котрий приєднався до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, набуває статусу особи, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини та прийняла умови даної Публічної оферти в повному обсязі.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма

правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

Внаслідок прийняття (акцепту) Замовником цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Прийнявши (акцептувавши) умови цього Договору, Замовник підтверджує той факт, що він отримав повну та вичерпну інформацію про перелік та умови надання послуги.

Цей Договір укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу

відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.


1.Терміни, що використовуються у договорі

1.1. «Замовник» – фізична, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити інформаційно-маркетингові послуги у Виконавця.

1.2. «Інформаційно-маркетингова послуга» - це послуга з пошуку клієнтів для Замовника на виконання ремонтних робіт та передання такої інформації Замовнику в режимі «online» за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

1.3. «Клієнт» - фізична, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити виконання ремонтних робіт, та з якою, внаслідок виконання Виконавцем обов’язків по цьому Договору, Замовником в подальшому буде укладено договір підряду на виконання ремонтних робіт.

1.4. «Публічна оферта» – пропозиція Виконавця викладена на сайті Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, укласти цей Договір на визначених в ньому умовах.

1.5. «Особистий кабінет» - підсистема автоматизованої системи електронної реєстрації на отримання послуги на сайті Виконавця, призначена для самостійних дій Замовника.

1.6. «Електронна реєстрація для отримання послуги» – інформаційна система, в процесі якої Замовник вказує (визначає) свої анкетні дані, засоби зв′язку, вид та характер робіт, які професійно виконує Замовник, обраний тарифний пакет (підписку) тощо.

1.7. «Сайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою - https://lokalnyiklient.com/

1.8. «Акцепт» – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти та даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення Замовником реєстраційної форми, подальше прийняття (акцептування) ним умов цього Договору на сайті Виконавця та/або оплати замовлених послуг повністю чи частково, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.9. «Тарифні пакети (підписки)» - затверджені Виконавцем єдині тарифи, якими встановлюються однакові для всіх Замовників розміри плати за надання відповідних послуг у визначені строки.


2. Предмет договору

2.1. За даним Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-маркетингові послуги згідно кваліфікації Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти зазначені послуги та оплатити їх у порядку та на умовах визначених цим Договором.

2.2. Надання інформаційно-маркетингових послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін.

2.3. Умовами надання та отримання послуг є:

- заповнення реєстраційної форми на сайті Виконавця;

- надання Замовником згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- внесення повної та достовірної інформації при електронній реєстрації Замовника на сайті Виконавця;

- прийняття (акцептування) Замовником умов цього Договору.


3. Порядок виконання умов договору

3.1. Виконавець здійснює пошук Клієнтів на найбільш вигідних умовах для Замовника.

3.2. Послуги щодо кожного окремого Клієнта вважаються наданими Виконавцем в момент узгодження між Замовником та Клієнтом початкового кошторису на виконання ремонтних робіт.

3.3. Факт узгодження між Замовником та Клієнтом початкового кошторису на виконання ремонтних робіт засвідчує, що інформаційно-маркетингова послуга Виконавцем надана, а Замовником прийнята, та підлягає оплаті у відповідності до умов даного Договору.


4. Ціна договору та порядок розрахунків

4.1. Даним Договором для Замовника встановлюються наступні тарифні пакети (підписки):

4.1.1.Тарифний пакет (підписка) «Я працюю на перспективу» – розмір винагороди Виконавця становить 10 - 25 % від розміру винагороди Замовника по договору підряду на виконання ремонтних робіт.

4.1.2.Тарифний пакет (підписка) «Мені просто потрібна робота» - розмір винагороди Виконавця становить 300 гривень від розміру винагороди Замовника по договору підряду на виконання ремонтних робіт.


4.2. Тарифний пакет (підписка) обирається Замовником в особистому кабінеті.

4.3. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання оплати від Клієнта, зобов′язаний перерахувати винагороду Виконавцю згідно обраного тарифного пакету (підписки).

4.4. Оплата за договором здійснюється Замовником за допомогою платіжної системи LiqPay та (або) шляхом переказу коштів у гривнях в безготівковій формі на поточний банківський рахунок Виконавця, та (або) готівкою.

4.5. Виконавець не зазнає будь-яких негативних для себе наслідків за відмову Клієнта оплачувати виконані роботи Замовника. Відсутність оплати Клієнта по Кошторису, не звільняє Замовника від обов’язку проведення повного розрахунку із Виконавцем по даному Договору. В такому випадку, Замовник повинен перерахувати винагороду Виконавцю не пізніше 5 (п′яти) робочих днів з дати отримання вимоги Виконавця.

5. Права та обов′язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Забезпечити надання послуг, відповідно до предмету Договору.

5.1.2. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов'язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законом.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних".

5.2.2. Вносити зміни до цього Договору та/або Тарифів, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на сайті Виконавця і розміщення на цьому сайті відповідного повідомлення про запровадження цих змін.

5.2.3. Відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за невиконання/неналежне виконання Договору у разі виявлення розбіжностей (невідповідностей, неправдивих даних) у відомостях та/або документах, наданих Заявником. При цьому кошти, сплачені Замовником в якості плати за замовлені ним послуги, не повертаються.


6. Права та обов′язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Надати Виконавцю повну і достовірну інформацію, що необхідна для виконання зобов’язань за цим Договором,.

6.1.2. Надати Виконавцю в установленому порядку дозвіл на збір, обробку власних персональних даних.

Крім цього, Замовник погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Замовника, може бути передано, без письмового

повідомлення про факт передачі, Виконавцем третім особам, для здійснення розсилання Замовнику SМS-інформування, VIBER- інформування та отримання інформаційних повідомлень.

6.1.3. Повідомити Виконавцеві достовірні відомості про себе.

6.1.4 Внести плату за послуги Виконавця на умовах даного Договору, визначених Тарифами Виконавця.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Отримати послуги Виконавця у порядку передбаченому цим Договором.


7. Відповідальність сторін. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони відповідають за невиконання або за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, відповідно до діючого законодавства і умов цього Договору. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. При порушенні Замовником своїх зобов'язань у частині оплати послуг Виконавця, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, встановленої у період допущеного прострочення, нараховану на суму простроченого платежу за кожний день прострочення, а також, одноразово штраф в розмірі 10 (десяти) % від суми простроченої оплати.

7.3. Сплата неустойки і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

7.4. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

7.5. Під «форс-мажорними обставинами» у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у цьому Договору як підстава звільнення від відповідальності за порушення Договору.

7.6. Під «непереборною силою» у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

7.7. Під «випадком» у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

7.8. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

7.9. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

7.10. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

7.11. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

7.12. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожній зі Сторін надається право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором. В цьому випадку, Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі здійснення умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

9. Дія договору

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

9.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

9.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на сайті. Такі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті Виконавця. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, в такому випадку, протягом 7 (семи) календарних днів з дня опублікування цих змін, Замовник має направити чи особистого подати Виконавцю відповідну письмову заяву. В такому випадку, договір розривається. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

9.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму сайті. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

9.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору (оферти) в односторонньому порядку, в будь-який час.

9.6. Замовник має право розірвати дійсний Договір при невиконанні його умов Виконавцем, або при відсутності необхідності в таких послугах.10. Заключні положення

10.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Замовник, що отримує послугу.

10.2 Сторони зобов’язуються невідкладно, інформувати одна одну про зміну юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, телефонів, адрес електронної пошти тощо. Сторони підтверджують, що інформація (адреси, телефони, контакти), зазначена в реквізитах, є офіційною та використовується як спосіб комунікації між Сторонами. Направлення однією зі Сторін листів, повідомлень за адресами, телефонами, зазначеними в реквізитах, є безумовним підтвердженням отримання документів іншою Стороною.

10.3 Замовник здійснюючи акцепт цього Договору дає свою згоду на обробку та використання отриманих під час укладення та виконання цього Договору персональних даних (ідентифікаційні дані (найменування юридичної особи, прізвище/ім'я/по-батькові будь-яких осіб, адреса/місцезнаходження, телефон тощо); паспортні дані; код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), інші податкові реквізити, банківські реквізити, дані щодо системи оподаткування , дані щодо адреси/місця здійснення діяльності , номер засобу зв'язку, електронна адреса тощо), інших особистих відомостей, тощо. Обробка проводиться з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях, відносин у сфері статистики, а також аналітичного обліку в розрізі контрагентів шляхом формування відповідного реєстру (переліку) згідно Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних», інших норм та правил.11. Реквізити Виконавця

ФОП Качановецька Юлія Ігорівна

IBAN UA343220010000026002310109285

ПН/ЄДРПОУ 3575706064

Акціонерне товариство УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО 322001

ОКПО Банку 21133352